Ekofarmáři z Veselé biofarmy: Chceme lidi motivovat k tomu, aby dávali přednost biopotravinám

Zemědělství a chování spotřebitelů silně ovlivňuje naši krajinu a životní prostředí. V Česku zabírá zemědělská půda přes 4 miliony hektarů, tedy více než polovinu celkové rozlohy našeho státu. Z důvodů výstavby mizí každý den 7,5 hektaru zemědělské půdy. Je proto důležité se o zbývající ornou půdu zodpovědně starat a přizpůsobit postupy nejen aktuálním klimatickým změnám. Své o tom ví Místní akční skupina Oslavka, která podporuje spolek Veselé biofarmy Velké Hostěrádky. Ta dodržuje při své práci principy ekologického zemědělství a jeho přínosy ukazuje koncovým spotřebitelům.

Stále mezi veřejností převládá názor, že ekologické zemědělství a biopotraviny jsou jakýsi luxus, který si běžný spotřebitel nemůže dovolit. Opak je ale pravdou. „Na naší biofarmě se snažíme ukázat dětem i dospělým, jak má ekologické zemědělství pozitivní vliv na životní prostředí, krajinotvorbu nebo třeba pohodu hospodářských zvířat. Jde nám o motivaci dětí a zároveň celé rodiny k tomu, aby dávali přednost kvalitním biopotravinám. To znamená, že pokud člověk z naší farmy odejde s tím, že bude přemýšlet nad tím, kde si příště koupí sýr nebo rajčata, tak je to pro mě úspěch a hned v mé práci spatřuji smysl,”říká Jarmila Urbanová ze spolku Veselé biofarmy Velké Hostěrádky.

Místní akční a biopotraviny

Obecně má zemědělství obrovský vliv na životní prostředí a krajinotvorbu. Je to právě zemědělec, který určuje směr a svojí prací ovlivňuje vodní režim, kvalitu vody a erozi půdy. To si velice dobře uvědomují i jednotlivé místní akční skupiny, například Místní akční skupina Oslavka z Vysočiny se rozhodla činit a podílela se na projektech se spolkem Veselé biofarmy Velké Hostěrádky, která na své půdě hospodaří ekologicky a šetrně k přírodě. Oproti běžnému zemědělství nepoužívá chemické přípravky, agrochemii a nevhodnou agrotechniku, která poškozuje půdu a její úrodnost.

„Cílem naší místní akční skupiny společně s biofarmou je navázat vztah s koncovými spotřebiteli z měst a pomoci tak odbytu regionálních biopotravin. Samozřejmě, že hlavní roli v péči o krajinu hraje zemědělec, ale spotřebitelé jsou další klíčový článek, který ovlivňuje to, jak naše krajina bude vypadat v horizontu dalších desítek let,”popisuje ředitelka Místní akční skupiny Oslavka Simona Budařová.

Další argumenty pro důležitost ekofarem a jejich šetrného zemědělství předkládá předseda Národní sítě Místních akčních skupin Jiří Krist:„Bioprodukce je jediná možná cesta českého zemědělství. Přestože nyní v zemědělském odvětví pracuje zhruba pouhých 100 tisíc lidí a dochází k postupnému odchodu pracovníků, nemusí to být trvalý stav. V souvislosti s robotizací se očekává odliv lidí z českého průmyslu a služeb a díky tomu se obnoví zájem o ekozemědělství. Proto místní akční skupiny vidí smysl ve spolupráci s ekofarmou, jako je Veselá biofarma Velké Hostěrádky, která šíří mezi veřejnost pozitiva ekologického zemědělství a snaží se přilákat nové lidi do tohoto oboru.”

Pozitivně a s úsměvem

Jarmila Urbanová z Veselé biofarmy hlavní pozitiva ekologického zemědělství spatřuje zejména v tom, že ekozemědělci pracují tradičně, tak jako naši předci a nepřinášejí do hospodaření elementy, které snižují kvalitu půdy a potravin.

Podle ní se ekologické zemědělství od běžného liší zejména tím, že zachovává vyšší rozmanitost živých organismů ve fauně a flóře na ploše, kde se hospodaří. Díky zemědělcům na této půdě najdeme až o 30 procent více druhů živých organismů a každému zvířeti v ekologickém chovu je zajištěná dostatečná plocha jeho výběhu. Také zdůrazňuje, že ekozemědělci nevnáší syntetické chemické látky do vody, ovzduší, rostlin a živočichů, včetně člověka. A v neposlední řadě je půda hnojená “pouze” kompostem, hnojem hospodářských zvířat a zelným hnojením.

Veselá biofarma Velké Hostěrádky je zemědělský projekt lidí, kteří se pohybují v zemědělství více než 20 let. Společně s Místní akční skupinou Oslavka, která působí na Vysočině, se snaží informovat děti a dospělé o pozitivech ekologického zemědělství a biopotravinách. Společně tedy pečují o půdu, krajinu a životní prostředí, což je mimo jiné cílem místních akčních skupin po celé republice. Tato spolupráce trvá již od roku 2015.

 

FOTO: archiv Veselé biofarmy Velké Hostěrádky

Další články

Zobrazit více článků