Karel Straka: Školství potřebuje nadšence, kteří se chtějí průběžně zlepšovat a nenechají si ujet vlak

MAS Sdružení Západní Krušnohoří realizuje projekt Místní akční plán vzdělávací soustavy na Chomutovsku, který zlepšuje výuku na školách, ale i atmosféru ve třídách. Podporuje sdílení zkušeností a nápadů mezi učiteli a rozvíjejí také práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. O fungování a aktivitách MAP Chomutovsko jsme hovořili s jejich koordinátorem Karlem Strakou.

Jak funguje a co to vlastně je MAP rozvoje vzdělávání?

Jádro MAP Chomutovsko dnes tvoří skvělá parta lidí, kteří se chtějí průběžně zlepšovat v tom, co dělají. Projektovým jazykem je to dohoda široké skupiny aktérů ve vzdělávání (asistentů, učitelů, ředitelů, zřizovatelů, politiků, zástupců neziskovek a mnoha dalších organizací) na současných potřebách a budoucích cílech. Společné plánování je pro většinu ta méně záživná část, to zajímavé začíná po schválení Místního akčního plánu. Ten je oporou pro realizaci mnoha aktivit, které mění vzdělávání v regionu. Jedná se o miliónové investice do učeben, o tisíce účastníků stovek seminářů, přednášek, panelů, výstav, veletrhů, exkurzí, o sdílení dobré i špatné praxe a o pilotní nákupy pomůcek a také materiálu do výuky. Pro školy je vše „zdarma“ a bez administrativní zátěže, které jiné projekty vždy zahrnují.

Můžete uvést konkrétní příklady, jak MAP pomohly rozvoji vzdělávání u Vás na Chomutovsku?

V té obecné rovině pomohl s něčím dnes již tak samozřejmým, jako je setkávání učitelů stejných aprobací z různých škol. Učitelé se začali vzájemně podporovat a obohacovat zkušenostmi a osvědčenými nápady na zlepšování výuky, ale i klimatu ve třídách. Z konkrétních akcí bych vypíchl spolupráci s Chomutovskou knihovnou. Dnes už na Chomutovsku neplatí otřepané „děti nečtou“. Žáci na druhých i prvních stupních dvanácti zapojených škol totiž čtou jako diví a ani se zvoněním často knihu neodkládají. Trik je v tom, že se s češtináři vyberou ty nejzajímavější tituly, nakoupí se v sadách po třiceti kusech, ke každé se připraví metodický list a tento balíček je knihovnou posouván každé dva měsíce po jednotlivých školách. Každý má kvalitní knihu v ruce, a může sdílet se spolužáky dojmy z četby. Úspěch je zaručen. Pro jazykáře byly zajištěny konverzační hodiny s rodilým mluvčím, dílnařům byl nakoupen materiál a žáci vyráběli stavebnice pro děti v mateřských školách, matikáři si mohli ozkoušet alternativní metody výuky, zástupci předškolního vzdělávání navštívili lesní školku, otevřeli jsme v území tři polytechnické kroužky a jeden čtenářský, zveme lektory akreditovaných kurzů, ale pořádáme i workshopy, kde si metody práce a neobvyklé pomůcky ukazují učitelé ze škol v území navzájem. Je toho dlouhá řádka, koukněte na web www.mapchomutovsko.cz, který běží pod hlavičkou MAS Sdružení Západní Krušnohoří, která je realizátorem MAPu od roku 2016.

Po pěti letech realizace MAP, jaké jsou hlavní priority rozvoje vzdělávání ve Vašem regionu?

Máme dva „interní“ a přibližně 30 oficiálních. Plníme samozřejmě primárně ty druhé. Méně obsahu kvalitněji předávaného a partnerský přístup nejen mezi učitelem a žákem, ale v celé škole jsou v pozadí toho všeho. Jinak plán obsahuje skutečně v 8 oblastech – 30 priorit – 90 cílů – 405 kroků a necelé dvě stovky indikátorů a na jejich výčet zde bohužel nebo spíše bohudík není místo. Vize však zůstává po celou dobu stejná – učitel na Chomutovsku má mít nejlepší dostupný servis pro výkon svého povolání. Pravda, ještě máme co dělat.

Jakým způsobem MAP podporuje rodiny a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí? Jaké projekty tomu pomohly, například zejména v Krušnohoří?
Zprostředkovaně. Naší primární cílovou skupinou jsou učitelé. Diskusi jsme chtěli otevřít nebo spíše její neplodnou část uzavřít panelem nazvaným Inkluze – příležitost nebo riziko. Následně byla realizována řada seminářů a akcí zaměřených na aspekty společného vzdělávání počínaje tandemovou výukou, komunikací s žáky, zavádění technik sociálně emočního učení, prevencí školního neúspěchu a výchovných problémů, jak na specifické poruchy učení a další. V neposlední řadě jsme pilotovali supervize pro asistenty pedagoga a finančně podpořili podpůrnou supervizní skupinu pro učitele. Děti z rodin nacházejících se v hmotné nouzi dostaly příležitost zúčastnit se příměstského tábora. Také jsme pro školy v době nouzového stavu dojednali s poskytovateli sociálních služeb předávání učiva přímo v terénu. V této i dalších oblastech je toho celá řada, koukněte na web www.mapchomutovsko.cz, který běží pod hlavičkou Místní akční skupiny Sdružení Západní Krušnohoří, která je realizátorem MAPu od roku 2016.

Jak může dle Vaší zkušenosti partnerství MAP rozvíjet vzdělávání na venkově?

Stejně jako ve městech. Totiž úspěch stojí a padá na lidech. Je fajn, že se v rámci MAP potkávají učitelé z menších a větších škol a diskutují o výhodách a nevýhodách svých škol. Školství potřebuje nadšence, kteří se chtějí průběžně zlepšovat a nenechají si ujet vlak. Pak se bude rozvíjet vzdělávání v celém regionu bez ohledu na startovní čáru té které školy, resp. učitelského sboru, o žácích ani nemluvě.
Dobrý MAP je když jeden učitel doporučí skvělý kurz, který následně díky projektu zorganizujeme u nás, a dvacet jiných učitelů z různých škol odchází nadšených a jedna paní učitelka ještě ve dveřích řekne, že za celou svou kariéru neabsolvovala tak přínosné vzdělávání a ačkoli jde za dva roky do důchodu, hodlá změnit svůj přístup při vzdělávání a výchově žáků.
Všem těmto učitelům patří velký dík za to, že MAP Chomutovsko je tím, čím je.

Další články

Zobrazit více článků